TOPH taslamasynyň owgan bölegi boýunça möhüm resminama gol çekildi

TOPH taslamasynyň owgan bölegi boýunça möhüm resminama gol çekildi

Owganystanyň Kabul şäherinde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň owgan böleginde «Ýer serişdelerini saýlap almak boýunça Özara düşünişmek barada Ähtnama» gol çekildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde habar berişleri ýaly, dabara 31-nji awgustda geçirildi.

Ähtnama owgan tarapyndan Owganystan Yslam Respublikasynyň Şäher ösdüriş we ýer serişdeleri ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji M.Karzaý, türkmen tarapyndan «TAPI Pipeline Company Ltd.» paýdarlar kompaniýasynyň direktorlar geňeşinde «Türkmengaz» Döwlet konserninden wekil M.Amanow dagy gol çekdi. Duşuşyga şonuň ýaly-da OYR-nyň Magdan we nebit önümler ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji M.H.Çahansuri hem gatnaşdy.
Belläp geçsek, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň sebitiň ýurtlary we tutuş dünýä üçin energiýa howpsuzlygyny hem-de zerur bolan durmuş-ykdysady şertleriň döredilmegi nukdaýnazaryndan aýratyn ähmiýete eýedir. Bu geljegi uly taslama OYR-nyň üsti bilen energiýa serişdeleriniň Günorta Aziýa ýurtlarynyň bazarlaryna eksport edilmegine ähmiýetli mümkinçilikleri döredýär. Bu taslama şol bir wagtyň özünde goňşy Owganystanyň dünýäniň durnuklylyk ulgamyna hemmetaraplaýyn sazlaşykly utgaşdyrylmagyna gönükdirilendir.