"Zoom" 3 aýda tutuş 2019-njy ýyldakydan ýokary girdeji gazandy

"Zoom" 3 aýda tutuş 2019-njy ýyldakydan ýokary girdeji gazandy

Zoom Video Communications wideo konferensiýa hyzmaty üstümizdäki maliýe ýylynyň ikinji çärýeginiň netijelerini yglan etdi. Kompaniýanyň hasabatynda şu ýylyň maý-iýul aýlary aralygyndaky girdejileriň 355% ýokarlanyp, 663,5 million dollara ýetendigi aýdylýar. Bu görkeziji analitikleriň çaklamalaryndan ýarym milliard artyk bolmak bilen, hatda tutuş 2019-njy ýylyň görkezijilerinden hem ýokarydyr diýip, "Коммерсантъ" habar berýär.

Kompaniýanyň girdejisi 186 million dollara çenli artdy. Geçen ýyl bolsa ol 5,5 million dollara barabardy.
“RBC Capital”-yň analitikleri ikinji çärýekde “Zoom”-yň ulanyjylarynyň işjeň aýlyk sany geçen ýyl bilen deňeşdirilende, 4700% artdy diýip hasaplaýarlar. "Zoom"-yň platformasynda hasaba alnan guramalaryň, kompaniýalaryň we gurluşlaryň sany 458% artyp, 370 müňden geçdi (bir ýyl ozal ol 80 müňe barabardy).
Maliýe serişdeleri çap edilenden soň, NASDAQ biržasynda "Zoom"-yň paýnamalary 25% ýokarlandy. Paýnamalar 2020-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri 373% ýokarlandy.
Şol bir wagtyň özünde, müşderileriň sanynyň gaty çalt köpelmegi sebäpli kompaniýanyň infrastrukturasy aňryçäk çydamlylyk derejesinde işleýär. Geçen hepde ABŞ-nyň mekdeplerinde uzak aralykdan okuwlar gaýtadan dikeldilende, "Zoom"-yň aragatnaşygynda näsazlyklar ýüze çykdy. Şeýle-de, hakerleriň wideo konferensiýalaryň geçirilýän mahalyndaky hüjümleri hem hyzmatyň abraýyna zeper ýetirdi.

Şeýle hem okap bilersiňiz:
“Zoom-yň" esaslandyryjysy sanlyja sagatda 4,2 milliardyň eýesi boldy