BSGG: çäklendiriji çäreleriň gözegçiliksiz aýrylmagy heläkçilige getirýär

BSGG: çäklendiriji çäreleriň gözegçiliksiz aýrylmagy heläkçilige getirýär

Ýurtlar tarapyndan COVID-19 koronawirusyna garşy göreşmek üçin öň girizilen çäklendirmeleriň gözegçiliksiz aýrylmagy heläkçilige getirýär diýip, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş müdiri Tedros Adhanom Gebreýesusyň sözlerini kommersant.ru ýetirýär. Häzir çäklendirmeleri ep-esli gowşadan ýurtlaryň binäçesinde pandemiýanyň ikinji tolkuny hasaba alynýar.

“Pandemiýanyň ýüze çykanyndan sekiz aýdan soň biz adamlaryň ýadandygyna we olaryň durmuşyny mundan beýläk hem dowam etmek  isleýändigine düşünýäris... Eger-de ýurtlar, hakykatdan hem, açylmak isleseler, onda olar wirusyň geçijiligini basyp ýatyrmak hem-de adamlaryň janyny halas etmek işine çynlakaý garamaly. Ýurtlar wirusy nähili gowy gözegçilikde saklasalar, olar şonça-da açylyp bilerler. Ýagdaýy gözegçilik astyna almazdan açylmak – bu heläkçilige getirýän ugur” diýip, Gebreýesusyň beýannamasynda aýdylýar.

Gebreýesus dört sany düzgüni belledi. Ýagny, köpçülikleýin çäreleri çäklendirmeli, ölüm sanyny azaltmak üçin ilatyň wirusa gowşak bolan toparlaryny goramaly, şeýle-de hökümet kesellileri ýüze çykarmak üçin çäreleri kabul etmeli. Mundan başga-da, her bir adam öz goşandyny goşmaly: örtükleri dakynmaly, sosial araçägi berjaý etmeli we elleri ýuwmaly.

“BSGG ykdysadyýeti we jemgyýetiň ýaşaýyş-durmuşyny işjeňleşdirmek boýunça tagallalary doly derejede goldaýar. Biz çagalaryň mekdebe, adamlaryň bolsa iş orunlaryna dolanýandygyny göresimiz gelýär” – diýip, Gebreýesus sözüniň üstüni ýetirdi.