Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň täze häkimini belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň täze häkimini belledi

31-nji awgustda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, şeýle hem welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi.

Iş maslahatynyň barşynda döwlet Baştutany Ş.Ismailowy Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyp, bu wezipä A.Seýidowy bellemek hakynda resminamalara gol çekdi.
Darganata etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine B.Mamedbaýew bellenildi.