Tramp eBay-da öz golunyň bahasynyň näçe boljakdygyny aýtdy

Tramp eBay-da öz golunyň bahasynyň näçe boljakdygyny aýtdy

ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp özüniň goluny eBay internet-auksionynda satsaň, $10 müň alyp boljakdygyny aýtdy. Bu barada ol, Daily Beast neşiriniň habar bermegine görä, “Laura” harasatynyň täsirlerini ýok etmeklige bagyşlanylan tegelek stolundan soň aýtdy. Muny rbc.ru ýetirýär.

“Ine, al. Agşam eBay-de satarsyň we on müň alarsyň. Eger-de men siziň adyňyzy ýazsam, onuň gymmaty ep-esli pese düşer. Şonuň üçin ony şu gün agşam eBay-de satyň” – diýip, Tramp özüniň goly çekilen ýazgyny tegelek stola gatnaşyjylaryň birine berip aýtdy. Öň, Tramp eBay-de $5 müňe durýan öz goly çekilen sport aýakgabyny görendigini aýtdy.

eBay saýtynyň maglumatlary boýunça, Trampyň gollary, adatça, örän pes baha bilen satylýar.
Tehas we Luiziana ştatlaryndaky “Laura” harasaty sebäpli 14 adam ýogaldy. Bäş adam ýykylan baglar sebäpli ýogaldy, bir ýaşaýjy bolsa gark boldy. Ýene sekiz adam ugar gazy bilen zäherlenmäniň netijesinde ýogaldy.
Luizianyň gubernatory Jon Bel Edwards bu harasaty sebitde bolup geçenleriň iň güýçlüsi diýip atlandyrdy, ýöne ol “Lauranyň” täsirleriniň garaşylyşyndan gowşak heläkçilikli bolandygyny belledi.
Ýatlap geçsek, Tramp respublikan partiýasyndan ABŞ-nyň prezidentligine resmi taýdan dalaşgär boldy.