Hünärmenler smartfonyň golaýynda uklamagyň zyýany barada aýtdylar

Hünärmenler smartfonyň golaýynda uklamagyň zyýany barada aýtdylar

Hünärmenler smartfonyň golaýynda uklamagyň adama zyýany barada gürrüň berdiler. El telefonlarynyň gapdalynda uklamaga endik eden adamlar uky ýetmezçiligi we onkologik keselleriň döremek ähtimallygy ýaly meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar diýip, grodnonews.by habar berýär.

Gije zarýada goýlan käbir telefon modelleriniň ot almagy ýa-da partlamagy mümkin. Mundan başga-da, hünärmenler telefonlaryň we planşetleriň bedeniň dynç almak üçin zerur maddalary öndürmegine zyýan ýetirýändigini, ukusyzlyk we argynlyk bilen bagly howpunyň bardygyny anykladylar. Bu bolsa wagtyň geçmegi bilen depressiýa getirýär.
Şeýle hem elektromagnit şöhlelenmesiniň we onkologik keselleriň güýjemek howpuny hem ýatlamak gerek. Gözleg entek başlangyç tapgyrda. Şonuň üçin heniz bu barada takyk ylmy subutnamalar ýok. Şeýle-de bolsa, ätiýaçly bolanyňdan gowusy ýok. Köp alymlar elektromagnit tolkunlarynyň uzak wagtlap täsir etmegi, meselem, rentgen enjamyny ýygy-ýygydan ulanmak ýaly netijelere getirip biler diýip hasaplaýarlar.

Şeýle hem okap bilersiňiz: