Hünärmen smartfony nähili ýygylykda öçürip-ýakmalydygyny aýtdy

Hünärmen smartfony nähili ýygylykda öçürip-ýakmalydygyny aýtdy

Smartfonlarda wagtyň geçmegi bilen onuň işleýşinde näsazlygyň döremegine getirýän köp sanly programmalar gurnalýar. Bu meseläni aradan aýyrmak üçin enjamy çärýekde iň bolmanda bir gezek öçürip-ýakmak gerek diýip, programma üpjünçiligini işläp düzmäge ýöriteleşen “Reksoft” kompaniýasynyň IT-bölüminiň ýolbaşçysy Ýewgeniý Çertok maslahat berdi. Muny Praým agentligi ýetirýär.

Hünärmen smartfony özbaşyna öçürip ýakmagyň hökman däldigini, olaryň önümçilik algoritminiň kämilleşdirilendigini we tehnikanyň durnukly işleýändigini gürrüň berdi.

“Ýöne smartfonlara oturdylýan programmalar bolsa durnuksyz işleýär. Olaryň köpüsiniň işleýän wagtynda ýalňyşlyklar ýygnanyp bilýär” – diýip, Çertok belledi.

Köplenç bu ýagdaýyň dogry çykalgasy gurluşy öçürip, täzeden işletmek bolýar. Ulgamyň we programmalaryň arassa ýüklenilmeginiň kömegi bilen üýşen ýalňyşlyklar aýrylýar. Smartfony öçürip-ýakman, ulanmak bolmaz.

Şeýle hem okap bilersiňiz: