Hünärmen smartfonuň geolokasiýasyny nädip öçürmelidigini düşündirdi

Hünärmen smartfonuň geolokasiýasyny nädip öçürmelidigini düşündirdi

Smartfon öçük bolanda-da, onuň nirede ýerleşýändigini anyklamagyň birnäçe usullary bar. Gurluşda geolokasiýa hyzmatyny doly ýagdaýda öçürmek mümkin däl. Bu barada “Praým” agentligine “Jet informasion ulgamlary” kompaniýasynyň tor çözgütleriň satuwyny goldama toparynyň ýolbaşçysy Dmitriý Karosanidze gürrüň berdi.

“Smartfon maglumatlary diňe bir geolokasiýanyň öçük bolan ýagdaýynda däl, eýsem, doly öçük bolanda-da iberýär. Ol tor bilen özara hereket etmegi we ulanyjynyň ýerleşýän ýeri hem-de dürli esasy stansiýalardan signallaryň güýji barada maglumatlary bermegi dowam etdirýär. Bu maglumatlar hem gurluşlary öndürijilere, hem öýjük operatorlaryna baryp ýetýär” – diýip, hünärmen aýtdy.

Maglumatlaryň iberilmegini böwetleýän bir zat – bu enjamdan batareýi aýyrmak. Ýöne döwrebap gajetleriň köpüsi düwmeli telefonlardan tapawutlylykda, aýrylmaýan akkumulýatorlar bilen üpjün edilen.
Awiarežimi barada aýdylanda, ol hem ýüz göterim kepil geçmeýär, sebäbi dürli öndürijilerde ol dürli görnüşde amal edilen diýip, Karosanidze sözüni jemledi.