Ministrler Kabinetinde sebitleri we oba hojalygyny ösdürmek boýunça maslahat geçirildi

Ministrler Kabinetinde sebitleri we oba hojalygyny ösdürmek boýunça maslahat geçirildi

Düýn Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Ministrler Kabinetinde iş maslahaty geçirildi. Oňa ýurdumyzyň sebitlerine, obasenagat, maliýe-ykdysady, nebitgaz, ulag, söwda we dokma toplumlaryna gözegçilik edýän wise-premýerler hem-de welaýatlaryň häkimleri, oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy gatnaşdylar.

Maslahatyň barşynda sebitlerde «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» ýerine ýetirilişi hem-de döwlet Baştutanymyzyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly 27-nji awgustda geçirilen mejlisinde obasenagat toplumynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça öňde goýan wezipeleriniň amala aşyrylyşy bilen baglanyşykly möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Şeýle hem ýakyn wagtda geçiriljek möhüm ähmiýetli möwsümleýin işlere — güýzlük bugdaý ekişine we pagta ýygymyna taýýarlyk görmek hem-de olary guramaçylykly geçirmek meselelerine garaldy.