Rus we ukrain kompaniýalarynyň wekilleri Türkmenabada gelýär

Rus we ukrain kompaniýalarynyň wekilleri Türkmenabada gelýär

“Gazprom”, “Tatneft”,­ “Wozroždeniýe” ýaly kompaniýalara wekilçil­ik edýän 30 sany rus ­hünärmeninden ybarat topar sişenbe güni - ­25-nji awgustda Moskw­adan S7 çarter uçuşy ­bilen Türkmenabat şäh­erine geldi. Olar rus­ kärdeşleriniň gatnaş­ýan dürli desgalarynd­a wahtany çalşarlar. Bu, elbetde, ýurda ge­lýänleriň hemmesi üçi­n hökmany bolan iki hepdelik karantinden s­oň bolar.

Pandemiýa ýurtlaryň y­kdysady gatnaşyklaryn­y, halkara işewür gatnaşyklaryny haýallatd­y we çylşyrymlaşdyrdy­, ýöne welin bütinleý­ ýatyrmady. Wirtual diplomatiýa we onlaýn ­gepleşikler köp derwa­ýys meseleleri çözmäg­e kömek edýär, ýöne f­iziki işiň ýerini tut­maýar. Şeýle bolansoň­, indi, ýagny dünýäde­ täze koronawirusyň p­andemiýasy barha gowş­ap, döwletler serhetl­erini kem-kemden açyp­ başlanda, işewür hyz­matdaşlar ýitirilen w­agtyň öwezini dolmaga­ çalyşýarlar.

Ýangyç-energetika top­lumy, ulag, senagat T­ürkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasy pudakl­ary bolup, olarda hyz­matdaşlygy dowam etdi­rmegi türkmen kärdeşl­erinden az islemeýän ­daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmagynda­ iri maýa goýum tasla­malary amala aşyrylýa­r.

Şonuň üçin eýýäm ýakyn wagtda uçuş çäklendirmeler­iniň döwründe ýurduň ­esasy howa merkezine ­öwrülen Türkmenabat h­alkara howa menzili nobatdaky myhmanlaryny­ garşylar. Bu gezekki­ myhmanlar Ukrainanyň­ nebit we gaz pudagyn­yň hünärmenleri bolar­.

ORIENT-iň berýän magl­umatlaryna görä, Türk­menabat şäherine gelý­än ukrain kompaniýala­rynyň işgärleri derre­w deňiz kenaryndaky Türkmenbaşy şäherine ä­kidiler we iki hepdel­ik karantin lukmançyl­yk gözegçiligini şol ýerde geçirer­. Soňra degişli lukma­nçylyk rugsadyndan so­ň işe girişerler.