ABŞ-nyň iki kompaniýasy TikTok-yň amerikan bölegini satyn almak isleýär

ABŞ-nyň iki kompaniýasy TikTok-yň amerikan bölegini satyn almak isleýär

General Atlantic we Sequoia Capital maýa goýum kompaniýalary Oracle korporasiýasy bilen bilelikde ByteDance hytaý kompaniýasyndan TikTok internet torunyň amerikan bölegini satyn almagy meýilleşdirýärler. Bu barada “The Wall Street Journal” gazeti özüniň elektron nusgasynda habar berdi. Muny iz.ru ýetirýär.

Neşiriň çeşmeleriniň maglumatlary boýunça, General Atlantic we Sequoia internet torunyň bölegini satyn almaga esasy dalaşgär bolan Microsoft korporasiýasynyň saýasynda islenilýän ylalaşygy gazanmaga mümkinçilik ýok diýen netijä geldiler. Kompaniýalaryň ikisi hem Oracle korporasiýasyna hyzmatdaş bolmagy we TikTok-da özleriniň paýyny almagy göz öňünde tutýarlar.
Neşire laýyklykda, General Atlantic we Sequoia öň hytaý ByteDance kompaniýasyna maýa goýmak bilen, bu kompaniýanyň müdirler geňeşinde orun aldylar. Bu ýagdaý ylalaşykda päsgelçilik bolup biler diýip, gazet belleýär. Ol müdirler geňeşiniň agzalarynyň ByteDance kompaniýasynyň isleglerini berjaý etmelidigini we bu kompaniýanyň hem-de onuň bölünip aýrylan kärhanalarynyň bahasynyň ýokarlanmagyna ýardam etmelidigini ýatladyp geçýär. Şeýle borçnama internet torunyň bölegini amatly pes bahadan satyn almaklyga garşy gelýär.
Neşiriň söhbetdeşiniň bellemegine görä, esasy dalaşgärler satyn almak bilen bagly özüniň talaplygyny şu hepde tamamlanýança ibermeli. Şundan soň diňe bir kompaniýa gepleşiklere gatnaşmaga rugsat ediler. Microsoft we Oracle korporasiýalaryndan başga-da, dalaşgärleriň sanawyna Twitteriň hem goşulmagy mümkin.
ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp Oracle TikTok internet toruny satyn alyp biler diýip hasaplaýar, ýöne ol muny 15-nji sentýabra çenli amal etmeli.
1977-nji ýylda Larri Ellison tarapyndan esaslandyrylan Oracle amerikan korporasiýasy guramalar we serwer enjamlaryny üpjün edijiler üçin programma üpjünçiligini işläp düzýär.