Hindistanda galan türkmenler ýörite uçar bilen ýurdumyza getirildi

Hindistanda galan türkmenler ýörite uçar bilen ýurdumyza getirildi

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň ýörite uçary geçen gije, 22-nji awgustda Hindistanda galan türkmen watandaşlarymyzy ýurdumyza getirdi. Uçar Türkmenabat şäheriniň halkara howa menziline geldi. Bu ýörite uçuş ýurduň pandemiýa zerarly ýapylan serhetleriň aňyrsynda galan raýatlarymyzy getirmek etmek üçin guraldy.

Ýörite uçar bilen ýurdumyza, esasan, lukmançylyk syýahatçylygy maksady bilen Hindistana giden adamlar getirildi. Olaryň arasynda Hindistanda okan talyplar hem bar. Lukmançylyk işgärleriniň wekilçilik etmeginde uçar bilen Türkmenistanyň dürli künjeklerinden bolan 133 adam Watanyna dolandy.
«Deli — Aşgabat» ýörite uçuşyna münülende, termometriýa we fiziki aralygy saklamak bilen bilelikde, sanitariýa we epidemiologik talaplaryň ählisi berjaý edildi. Ýolagçylar ýurda gaýdyp gelenlerinden soň, gelen gününden başlap 14 senenama gününiň dowamynda lukmançylyk gözegçiliginde karantine alnar. Şondan soň, olar öýlerinde belli bir wagta çenli maşgala lukmanynyň garamagynda bolarlar.
Belläp geçsek, bu ýörite uçuş Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy bilen, Türkmenistanyň birnäçe gullugy tarapyndan guraldy. Taýýarlyk işleri ýurduň Daşary işler ministrligi we Türkmenistanyň Delidäki ilçihanasy tarapyndan geçirildi.

«Biz her bir arzany öwrendik we watandaşlarymyzyň sag-aman öýlerine dolanmagy üçin ähli zerur şertleri döretmäge çalyşdyk» — diýip, Türkmenistanyň Hindistandaky ilçisi Şalar Geldinazarow aýtdy.