Türkmenistanda telekeçiligi onlaýn hasaba almaklyk ýola goýulýar

Türkmenistanda telekeçiligi onlaýn hasaba almaklyk ýola goýulýar

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Ýuridik şahslary hem-de maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan hasaba alyş bölümi telekeçilere biznesini onlaýn bellige aldyrmaga mümkinçilik berýän elektron arzalary tabşyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamyny işe girizdi.

Bu täzelik döwlet hasaba alyş, gaýtadan hasaba alyş we ýuridik şahslary ýatyrmak işini çaltlaşdyrar. Ýakyn geljekde hasaba almak we işewürlik ygtyýarnamasynyň uzaldylmagy üçin uzakdan töleg üçin onlaýn hyzmat hem guralar.
Maliýe we ykdysadyýet ministrligi ýuridik şahslaryň Bitewi Döwlet sanawynyň sanly maglumatlar binýadyny taýýarlaýar, onuň kömegi bilen hasaba alyş tertibi aňsatlaşdyrylar diýip, TDH habar gullugy ýazýar.
Täze ulgam artykmaç bökdençlikleri, raýatlar üçin goşmaça çykdajylary we haýsydyr bir instansiýa şahsy ýüz tutmak zerurlygyny aradan aýyrar.
Ýakynda sebit döwlet hasaba alyş bölümleri bitewi ýerli ulgama birikdirildi. Ol welaýatlarda we Aşgabatda edaranyň gurluş bölümleriniň arasynda resminamalary utgaşdyrmak ulgamyny aňsatlaşdyrdy.
Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň web sahypasynda edara görnüşli taraplary hasaba almak üçin zerur resminamalar barada maglumatlar, zerur arzalaryň nusgalary we beýleki peýdaly maglumatlar bar.