Russiýanyň daşary ýurtly talyplary iki hepdelik karantin geçerler

Russiýanyň daşary ýurtly talyplary iki hepdelik karantin geçerler

Russiýanyň ýokary okuw mekdepleriniň daşary ýurtly talyplaryna diňe 14 günlük karantinden we täze koronawirus ýokanjy üçin barlaglary tabşyrandan soň okamaga rugsat berler. Interfaks habar gullugynyň bellemegine görä, bu çözgüt Russiýa Federasiýasynyň Bilim we ylym ministrligi tarapyndan kabul edildi.

Daşary ýurtlulary okuwa kabul etmegiň ikinji şerti — olaryň ýurdunyň Russiýa bilen serhedi açyk bolmaly.
Olaryň döwletleri bilen halkara aragatnaşygyň çäklendirilen ýagdaýynda, çäklendirme ýatyrylýança, talyplar okuwyny uzak aralykdan dowam etdirmeli bolarlar. Metbugat gullugy Russiýa girmek meselesiniň ministrligiň ygtyýaryna girmeýändigini nygtady.
Ýokary okuw mekdeplerinde okuw ýyly 1-nji sentýabrdan başlar.
Ministrligiň habaryna görä, 2019/20-nji okuw ýylynda Russiýada 297,993 daşary ýurtly talyp okady. Olaryň köpüsi Gazagystanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Hytaýyň, Täjigistanyň, Ukrainanyň, Hindistanyň, Belarusyň, Azerbaýjanyň we Gyrgyzystanyň raýatlary.
Şol bir wagtyň özünde, Lomonosow adyndaky Moskwa döwlet uniwersiteti daşary ýurtly talyplaryň 1-nji sentýabrdan uzakdan okap başlajakdygyny we serhetler açylandan soň doly okuwlara geçip biljekdigini habar berdi. Uniwersitet daşary ýurtly birinji ýyllyk talyplar üçin uniwersitetde okamagyň däpleri we aýratynlyklary, şeýle hem Russiýanyň medeniýeti we Moskwanyň gözel ýerleri barada onlaýn leksiýalary geçer.