Hytaý koronawirusa garşy ilkinji sanjymyny hasaba aldy

Hytaý koronawirusa garşy ilkinji sanjymyny hasaba aldy

Hytaý Halk Respublikasynyň Intellektual eýeçilik boýunça döwlet edarasy COVID-e garşy sanjyma ilkinji ygtyýarnamasyny (patent) berdi. Ygtyýarnama Hytaý Halk azat ediş goşunynyň Harby lukmançylyk ylymlary akademiýasy we "CanSino Biologics" kompaniýasy tarapyndan alyndy diýip, RIA Nowosti ýazýar.

Iýun aýynda sanjym ýurtda harby maksatlar üçin ulanmaga bir ýyllyk ýörite ygtyýarnama aldy, onuň kliniki synaglary mart aýynda başlanypdy. Alymlar bu dermany syçanlarda we deňiz doňuzjyklarynda barladylar. Gözlegler sanjymyň gowy immunogenlige eýedigini we gysga wagtyň içinde bedende güýçli öýjükli we gumoral immun täsirini döredip biljekdigini görkezdi. Sanjymyň aňsat we çalt ýasalmagy hytaý alymlaryna wirus ýüze çykan halatynda onuň köpçülikleýin önümçiligini üpjün etmäge kömek eder.
Bu sanjymyň kliniki synaglarynyň birinji we ikinji tapgyrlarynyň Hytaýda geçirilendigi habar berildi. Şu ýylyň ahyryna çenli COVID-e garşy işjeňleşdirilmedik sanjym bazara çykyp biler. Mälim bolşy ýaly, Hytaýda kliniki synaglar üçin eýýäm alty sanjym tassyklandy.