CNN: ABŞ sanjymy taýýarlamak işinde Russiýanyň kömeginden boýun gaçyrdy

CNN: ABŞ sanjymy taýýarlamak işinde Russiýanyň kömeginden boýun gaçyrdy

Russiýanyň hökümeti ABŞ-a koronawirusa garşy sanjymy taýýarlamak işinde kömek hödürledi, emma amerikanlar bu kömekden ýüz öwürdiler. Bu barada CNN teleýaýlymyna ady agzalmaýan rus çinownikleri habar berdiler. Muny RIA Nowosti agentligi ýetirýär.

Russiýanyň sanjymy taýýarlamaklyga gönükdirilen “Sesden ozdurýan tizlik” amerikan taslamasynyň çäklerinde “deňsiz-taýsyz hyzmatdaşlygy” hödürländigi, ýöne ABŞ-nyň Russiýanyň lukmançylyk işleri üçin açylmaga taýýar däldigi bellenilýär.
Russiýanyň resmi adamlary ýaýlyma Russiýanyň sanjym barada maglumatlary alyş-çalyş etmek meselesi boýunça açykdygy, munuň öz gezeginde ABŞ-nyň farmaseptik kompaniýalaryna Birleşen Ştatlarda sanjymy öndürmäge kömek etjekdigini hem habar berdiler.
Ýaýlymyň rus çeşmeleriniň aýtmagyna görä, sanjym amerikanlaryň janyny halas edip biler, şonuň üçin Waşingtona serişdäni kabul etmek barada gowy pikirlenmek gerek.

“Eger-de biziň sanjymymyz iň täsirlileriň biri bolsa, şeýle soraglar ýüze çykar: näme üçin ABŞ bu mümkinçiligi çuňňur öwrenmedi, näme üçin syýasat sanjyma tarap ýolda böwet boldy” – diýip, CNN ýaýlyma ýokary wezipeli rus çinownigi aýtdy.

Şunuň bilen birlikde amerikan çinownikleri ýaýlyma ABŞ-da Russiýanyň sanjymynyň “doly tamamlanmadyk diýlip hasaplanylýandygyny we onuň hatda sähelçe hem düýpli gyzyklanmany döretmändigini” aýtdylar.

Sişenbe güni Russiýa “Sputnik V” adyny alan COVID-19-a garşy dünýäde birinji sanjymyň bellige alnandygyny habar berdi. Serişdäniň ähli zerur bolan barlaglardan geçendigi we iki ýylyň içinde saklanýan durnukly immuniteti döredýändigi bellenilýär. Birleşen Ştatlarda koronawirusa garşy bir wagtda birnäçe sanjym taýýarlanylýar, olaryň biri häzir synaglaryň üçünji tapgyryny geçýär.