Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

12-nji awgustda Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri hem-de döwletimizde howpsuzlygy we parahatçylygy üpjün etmek, bu düzümleriň maddy-üpjünçilik binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak we alyp barýan işlerini kämilleşdirmek meseleleri girizildi.

Mejlisiň barşynda goranmak ministri B.Gündogdyýew Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli harby ýörişe görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.
Mejlisiň dowamynda Gurbanguly Berdimuhamedow neşe serişdelerini ýakmak üçin niýetlenen desganyň taslamalaryny makullap, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa we içeri işler ministrine anyk görkezmeleri berdi.
Mejlisiň dowamynda kazylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejesini bermek hakynda Permana gol çekildi.
Şeýle hem prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakyndaky degişli resminamalara gol çekildi.
Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň barşynda Döwlet migrasiýa gullugynyň işiniň guralyş derejesine nägilelik bildirip, gullugyň başlygyna duýduryş yglan etdi hem-de düzümiň üstüne ýüklenilen wezipeleriň birkemsiz ýerine ýetirilmegini talap etdi.
Mejlisde şeýle hem beýleki meselelere garaldy, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.