Koronawirusyň ýaýramagyna garşy göreşmekde Türkmenistanyň we BSGG-nyň hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

Koronawirusyň ýaýramagyna garşy göreşmekde Türkmenistanyň we BSGG-nyň hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

10-njy awgustda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň hem-de Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa Sebitleýin edarasynyň Direktory Hans Klýuge bilen onlaýn duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar koronawirus ýokanjynyň täze görnüşiniň ýaýramagyna garşy göreş ulgamynda Türkmenistanyň we BSGG-nyň netijeli hyzmatdaşlygyny ara alyp maslahatlaşdylar.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň BSGG-niň Baş direktory bilen golaýda geçiren wideoduşuşygynyň barşynda biziň ýurdumyz tarapyndan öňe sürlen başlangyçlaryň ählisi bu guramanyň ýolbaşçysy tarapyndan goldanyldy. Tedros Gebreýesus bilen duşuşykdan soň Döwlet baştutany Türkmenistanyň DIM-niň we SGweDSM-niň ýolbaşçylaryna BSGG-niň degişli edaralary bilen utgaşdyrylan işleriň ýola goýulmagy barada degişli tabşyryklary berdi.
Berlen tabşyryklary ýerine ýetirmek hem-de saglygy goramak ulgamynda möhüm wezipeleri toplumlaýyn durmuşa geçirmek jähtinden onlaýn-duşuşygyň çäklerinde ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň ýolbaşçylary ýiti ýokanç keselleriniň ýaýramagyna garşy bilelikdäki ählumumy göreşiň alnyp barylmagyna gönükdirilen halkara hyzmatdaşlygynyň ýaýbaňlandyrylmagynyň zerurlygyny ýene-de bir gezek nygtadylar. Şeýle-de ýurdumyzdaky häzirki epidemiologiki ýagdaýlara oňyn baha berildi we golaýda Türkmenistanda saparda bolan BSGG-niň missiýasynyň bilermenleriniň beren maslahatlarynyň ýerine ýetirilişiniň depgini hem ara alnyp maslahatlaşyldy.
Bu ugurda, Döwlet baştutanymyzyň beren tabşyryklaryndan ugur alyp, döwrüň talaplarynyň nazarda tutulmagy bilen, ýokanç hem-de ýokanç däl kesellere garşy göreşmek we olaryň öňüni almak babatynda durmuşa geçirilýän çäreleriň oňyn netije bermegi ugrunda zerur tagallalaryň berjaý edilmelidigi aýratyn bellenildi.
Ylmy diplomatiýa ugry boýunça hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegi, alym-lukmanlaryň, bilermenleriň we ugurdaş pudaklaryň hünärmenleriniň yzygiderli pikir alyşmagy üçin zerur şertleriň döredilmegi hem BSGG-niň ÝSE-nyň Direktory bilen geçirilen pikir alyşmanyň temasy boldy.
Türkmen tarapy bilelikdäki taslamalaryň hem-de maksatnamalaryň çäklerinde Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy bilen işjeň hyzmatdaşlygy dowam etjekdigini tassyklady.