Türkmenistanda BMG-niň global migrasiýa toruny ulanyşa girizmek meýilleşdirilýär

Türkmenistanda BMG-niň global migrasiýa toruny ulanyşa girizmek meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň howpsuz, düzgünleşdirilen we kanuny migrasiýa barada Global şertnamany (GDM) durmuşa geçirmek boýunça pudagara iş topary ilkinji ýygnagyny geçirdi.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, onlaýn duşuşyga Merkezi Aziýa boýunça Halkara Migrasiýa Guramasynyň sebit utgaşdyryjysy Zeýnal Hajiýew, ministrlikleriň we edaralaryň, şeýle hem Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.
Howpsuz, düzgünleşdirilen we kanuny migrasiýa barada Global şertnama ählumumy gepleşikleriň we migrasiýa meseleleri boýunça halkara hyzmatdaşlygyň taryhynda möhüm tapgyrdyr. Ol 2030-njy ýyla çenli Durnukly ösüş boýunça Gün tertibine we Addis Abeba meýilnamasyna esaslanyp, migrantlaryň we döwletleriň bähbidine migrasiýa akymlaryny dolandyrmak üçin döredildi.
Ylalaşygy ýerine ýetirmegiň proseduralary barada durup geçip, Halkara Migrasiýa Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň başlygy BMG-niň Baş Assambleýasynyň karary bilen göz öňünde tutulan Türkmenistanda BMG-niň global migrasiýa toruny ulanyşa girizmek baradaky meýilnamany mälim etdi. Onuň wezipesi, agza döwletlere dürli guramalaryň işini utgaşdyrmak arkaly howpsuz, düzgünleşdirilen we kanuny migrasiýa barada Global şertnamany durmuşa geçirmäge ýardam etmekdir.
Iş toparynyň utgaşdyryjysy - Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy ýurtda howpsuz, düzgünleşdirilen we kanuny migrasiýa barada Global şertnamany durmuşa geçirmek boýunça milli synyň taýýarlanmagy barada çykyş etdi.

Şeýle hem okap bilersiňiz:

Türkmenistanyň Migrasiýa gullugy onlaýn nobat hyzmatyny işe girizdi