ABŞ-da adaty ýollarda “uçýan awtolary” ulanmaga rugsat berildi

ABŞ-da adaty ýollarda “uçýan awtolary” ulanmaga rugsat berildi

Nýu-Gempşir amerikan ştaty köpçülikleýin ýollarda “uçýan ulaglary” ulanmaga kanuny taýdan rugsat berlen dünýäde birinji sebit boldy. Degişli kanuna ýerli gubernator Kris Sununy gol çekdi. Bu barada planet-today.ru habar berýär.

Nýu-Gempşirde kabul edilen kanun uçýan awtolaryň eýelerine (çaklama esasynda, sebäbi hakyky uçýan awtolar heniz ýok) özleriniň ulag serişdelerinde ýollardan hereket etmäge rugsat berýär, ýöne olara adaty ýollardan uçmaga we olarda gonmaga rugsat bermeýär – uçuş we gonuş üçin ýörite aerodromlardan peýdalanmaly.
Ýöne muňa garamazdan, bu hadysa ulagyň ýaş, ýöne geljegi bar bolan görnüşi üçin ähmiýetli boldy. Uçýan ulaglary öndüriji Samson Sky kompaniýasynyň baş müdiri Sem Bousfildiň aýtmagyna görä, Nýu-Gempşirde kabul edilen kanun täze senagatyň okgunly ösüşine umyt bildirmäge mümkinçilik berýär.

“Bu biziň onlarça ýylyň we köp ýyllaryň dowamynda garaşan zadymyz. Uçýan awtomobiller ahyry hakykata öwrülýär!” – diýip, Bousfild aýdýar.

Bazarda, dogrusy, häzirlikçe tapgyrlaýyn çykarylýan uçýan awtomobiller heniz ýok, ýöne bu belli bir wagtyň işi. Eýýäm ýakyn ýyllarda satuwda şeýle klasyň dürli görnüşli ulag serişdeleri peýda bolar. Belläp geçsek, Lazareth Auto-Moto fransuz kompaniýasy geçen ýyl uçýan motosikliň önümçiligine başlady.