BSGG koronawirusyň gelip çykyşyny anyklamak boýunça Hytaýda derňew işini geçirmegi ylalaşdy

BSGG koronawirusyň gelip çykyşyny anyklamak boýunça Hytaýda derňew işini geçirmegi ylalaşdy

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy Hytaý bilen koronawirus ýokanjynyň gelip çykyşy bilen bagly halkara derňew işini geçirmegiň esasy şertlerini ylalaşdy. Guramanyň beýannamasynda Hytaýa gelen hünärmenler toparynyň keseliň gelip çykyşyny anyklamakda bilelikdäki synanyşyk üçin gerekli “binýady” eýýäm işläp düzendikleri aýdylýar. Bu barada kp.ru habar berýär.

— BSGG-niň we HHR-niň hünärmenleri guramanyň ýolbaşçylygynda halkara toparyň iş meýilnamasyny we derňew işi üçin şertleri kesgitleýän resminamanyň taslamasyny döretdiler – diýlip, beýannamada bellenilýär.

Birinji epidemiologik derňew işleri koronawirusyň ýüze çykan ýeri bolan Uhanda başlanar. Hünärmenler COVID-19-yň irki tapgyrlarynda keseliň bolup biläýjek çeşmesini anyklamaga synanyşarlar.

“Bu işiň dowamynda ýüze çykan subutnamalar we çaklamalar geljekki, uzak möhletli derňewleriň binýadyny düzer” – diýip, BSGG-niň ýolbaşçysy Tedros Adanom Gebreýesus belleýär.

Sanjym barada gürrüň etmek bilen, Tedros Gebreýesus hemmeleriň kliniki synaglaryň netijelerine umyt bildirýändigini, ýöne COVID-19-a garşy serişdäniň bolup bilmezliginiň mümkindigini hem belledi.
COVID-19 bilen kesellemegiň ilkinji ýagdaýlary 2019-njy ýylyň dekabrynda Hytaýyň Uhan şäherinde döredi. Koronawirus ýaýrawynyň merkezi Uhandaky deňiz önümleriniň bazary hasaplanylýar, ýöne Hytaýda alymlar bu pikiri ýalana çykarýarlar.