Ýewrokubok duşuşyklary pandemiýanyň pidalarynyň hatyrasyna bir minut dymyşlykdan başlanar

Ýewrokubok duşuşyklary pandemiýanyň pidalarynyň hatyrasyna bir minut dymyşlykdan başlanar

Şu hepdede pandemiýa sebäpli arakesmeden soň dikeldiljek ýewrokubok duşuşyklary COVID-19-yň pidasy bolanlaryň ählisiniň hatyrasyna bir minut dymyşlykdan başlanar diýlip, UEFA-nyň resmi saýtynda habar berilýär. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

Gürrüň UEFA-nyň Ýaşlar ligasynyň, Ýewropa ligasynyň we Çempionlar ligasynyň 1/8 final hem-de zenanlaryň arasynda Çempionlar ligasynyň 1/4 final oýunlary barada gidýär.
Mundan başga-da, meýdança çykýan oýunçylaryň ählisiniň köýnekçelerinde “pandemiýa garşy göreşýänlere” minnetdarlygyň alamaty hökmünde klub tarapyndan saýlanylan dilde “Sagbol” diýen ýazgy bolar.

“Men turnirlerimiziň gaýtadan dikelýändigine begenýärin, ýöne biz netijeli işleri hem-de şahsy pidalary bilen bize ýene-de futbol oýnamaga mümkinçilik berenleri ýatdan çykarmaly däldiris” – diýip, UEFA-nyň prezidenti Aleksander Çeferin belleýär.

Köýnekçelerdäki minnetdarlyk sözünden başga-da, UEFA-nyň oýunlarynyň tele-görkeziliş pursatynda futbolistleriň gatnaşmagynda rolik üçin reklama wagty berler. Zenanlaryň hem-de erkekleriň arasynda UEFA-nyň Çempionlar ligasynda, şeýle-de UEFA-nyň Ýewropa ligasynda çykyş edýän oýunçylar şahsy minnetdarlygyny bildirerler.

“Köýnekçelerdäki “Sagbol” ýüzlenmesinden başga-da, toparlaryň kapitanlary ýewrokuboklaryň awgust oýunlaryna UEFA-nyň we ýewropa futbolynyň ýeke-täk garaýşy – sportda we jemgyýetde kemsitmeleriň islendik görnüşini kabul etmezlik garaýşy barada ýatlatmak üçin “Jynsparazlyga orun ýok” diýen ýazgy bilen çykarlar” – diýlip, guramanyň habarnamasynda aýdylýar.