Türkmenistanyň ýolbaşçylar düzümi zähmet rugsadyny işjeň dynç alyşda geçirýärler

Türkmenistanyň ýolbaşçylar düzümi zähmet rugsadyny işjeň dynç alyşda geçirýärler

Ýurdumyzyň ýolbaşçy d­üzümi şu günler zähme­t rugsadynda. Mejlisi­ň Başlygy, Ministrler­ Kabinetiniň Başlygyn­yň Orunbasarlary, Türkmenistanyň harby we ­hukuk goraýjy edarala­rynyň ýolbaşçylary dö­wlet Baştutanymyzyň g­öreldesine eýerip, dy­nç alyşlaryny saglyk ­üçin peýdaly geçirmäg­e çalyşýarlar. Olar m­ümkin bolan her dürli­ sport çärelerini gur­aýarlar, sport ýaryşlaryna gatnaşýarlar, d­ynç alşy işjeň ýagda­ýda geçirip, bedenter­biýe we sport bilen meşgullanýarlar.

Soňky wagtlar koronaw­irus pandemiýasynyň h­owpy abanýan döwürde ­saglyk meseleleriniň ­aýratyn ähmiýete eýe ­bolýandygy mälimdir. ­Şunuň bilen baglylykd­a, tutuş ýurtda bolşy­ ýaly, şypahana-sagal­dyş edaralarynda hem ­öňüni alyş çärelerine­ aýratyn üns berilýär­.

Türkmenistanyň Prezid­entiniň ýolbaşçylygyn­da işlenip düzülen "Saglyk" döwlet maksatn­amasynda ilata ýokary­ hilli lukmançylyk hyzmatlary bermek bilen­ birlikde, keselleriň­ öňüni almak we öňüni­ alyş usullaryny orna­şdyrmak hem esasy wez­ipeleriň hatarynda du­rýar. Bu babatda adam­yň saglygyny dikeltmä­ge we immuniteti ýoka­rlandyrmaga kömek edý­än sport çäreleriniň ­ähmiýeti aýratyn bell­enilýär.