Ýewropa Bileleşiginiň jemi içerki önümi ikinji çärýekde 14,4% pese gaçdy

Ýewropa Bileleşiginiň jemi içerki önümi ikinji çärýekde 14,4% pese gaçdy

Ýewropa Bileleşiginiň jemi içerki önümi, deslapky hasaplamalar boýunça, ikinji çärýekde 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 14,4% pese gaçdy. Bu barada Ýewrostat ýewropa statistik agentligine salgylanyp, ТАSS ýetirýär.

Onuň maglumatlaryna laýyklykda, bu pese düşme 1995-nji ýyldaky gözegçiliklerden bäri iň düýpli aşaklama boldy. Birleşigiň esasy ýurtlary bolan Fransiýanyň we Germaniýanyň jemi içerki önümleri degişlilikde 19% we 11,7% kemeldi. Uly pese gaçyş Ispaniýada bellige alynýar: geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende korollygyň JIÖ-i 22,1% azaldy. Koronawirus pandemiýasy Litwanyň ykdysady görkezijilerine az täsirini ýetirdi, 2019-njy ýylyň ikinji çärýegi bilen deňeşdirilende bu görkeziji bary-ýogy 3,7% pese düşdi.
Agentlikde ýewro zolagyň ýurtlarynyň jemi içerki önüminiň şu ýylyň ikinji çärýeginde 12,1% rekord derejede pese gaçandygyny, ykdysadyýetiň resessiýa girendigini hem habar berdiler. Onuň maglumatlary boýunça, ýewro zolagyň jemi içerki önümi ýyllyk aňlatmasynda 15% kemeldi.
Ýewropa ykdysadyýeti koronawirus pandemiýasy sebäpli, amerikan ykdysadyýetine garanda has köp zyýan çekdi. ABŞ-nyň jemi içerki önümi ikinji çärýekde 9,5% pese gaçdy.
Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlary barada aýdylanda, olaryň JIÖ-i aprel-iýunda geçen çärýekdäki 3,2% pese düşme bilen deňeşdirilende 11,9% rekord derejede pese gaçdy. Ýyllyk aňlatmasynda pese gaçyş geçen çärýekdäki 2,5% pese düşmä garşy durup, 14,4%-e barabar boldy.
Ýylyň birinji çärýeginde ýewro zolagyň jemi içerki önüminiň göwrümi €2,9 trilliona, Ýewropa Bileleşiginiňki €3,4 trilliona barabar boldy. Şu aýda Ýewropa liderleri €750 mlrd möçberli gazna döretmek barada ylalaşdylar, bu gaznadan has zyýan çeken ykdysadyýetleri dikeltmek üçin serişde bölünip berler.