Türkmenistanda Azerbaýjanyň önümi bolan seýsmologik stansiýalary oturtmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanda Azerbaýjanyň önümi bolan seýsmologik stansiýalary oturtmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanda akustik galmagallar arkaly ýer titreme ähtimallygyny çaklamaga ukyply bolan RNM ASP azerbaýjan seýsmologik stansiýalaryny ornaşdyrmak meýilleşdirilýär.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy institutynyň alymlary tarapyndan Azerbaýjanyň YMA-nyň dolandyryjy ulgamlar institutyndan kärdeşler bilen bu edaralaryň arasynda Şertnama baglanyşmazdan öň esasy taraplary maslahatlaşmak maksady bilen duşuşyk geçirildi. Turkmenmetbugat saýtynyň habar bermegine görä, alymlar Türkmenistanda RNM ASP seýsmologik stansiýalaryň gurluşyna gönükdirilen geljekki ikitaraplaýyn işleri meýilleşdirmeklige hem üns berdiler.

RNM ASP stansiýalary ýer titremäniň döremeginiň ähtimallygyny çaklamak maksady bilen kabul edilýän seýsmik akustik galmagallaryny analizleýär. Özleriniň önüminiň mümkinçiligi barada azerbaýjan ylmy işgärleri ýörite taýýarlanylan tanyşdyrylyş dabarasynda gürrüň berdiler. RNM ASP hatarynyň seýsmologik stansiýalarynyň ýer titremeleri öňünden kesgitlemek we duýdurmak işini üpjün edýän innowasion önümdigi bellenilip geçilýär. Olaryň işi täze noise-tehnologiýalaryna esaslanýar. Azerbaýjanda şeýle gurluşlaryň 10-a golaýy hereket edýär. Akustik galmagallaryny analiz etmek arkaly olar anomal seýsmiki işjeňligi olara dowamly gözegçilik etmek bilen dessin anyklamak işini üpjün edýär.

Azerbaýjan alymlarynyň anomal hadysalaryň ýüze çykarylýan wagtynda RNM ASP stansiýalary tarapyndan bellige alynýan maglumatlary anyklamagyň intellektual ulgamyny döretmeklige gönükdirilen işi bilelikde alyp barmak baradaky teklipleri Türkmenistanyň çäklerinde ýokary seýsmik taýdan howply seýsmologik hatarlary peseltmek boýunça Maksatnamany durmuşa geçirmäge gönükdirilen ädimleriň biri bolup durýar. Taslama wulkanlaryň işine gözegçilik edýän 22 sany täze seýsmologik stansiýalarynyň gurluşyny öz içine alýar. Azerbaýjanda eýýäm hereket edýän stansiýalary geljekde Türkmenistanyň territoriýasynda guruljak stansiýalar ulgamy bilen birikdirmek meýilleşdirilýär.