Türkmenistanda «Internet-bank» ulanyjylarynyň sany 500 müňden geçdi

Türkmenistanda «Internet-bank» ulanyjylarynyň sany 500 müňden geçdi

Häzirki wagta çenli ýurdumyzyň bank ulgamy tarapyndan üpjün edilýän "Internet-bank" hyzmatyndan peýdalanýanlaryň sany 552,6 müňden geçdi, "Mobil-bank" hyzmatyndan peýdalanýanlaryň sany bolsa 22,2 müňden ötdi. Bu maglumatlary Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Ylmy we Önümçilik Geňeşiniň baş hünärmeni "Neýtralnyý Türkmenistan" gazetine beren interwýusynda paýlaşdy.

Hünärmeniň aýtmagyna görä, 2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygynda bankomatlar, terminallar, "Internet-bank", "Mobil-bank" we "Elektron söwda" hyzmatlary arkaly nagt däl tölegleriň mukdary 3,2 milliard manat boldy. 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, bu 3,13 esse ýokarydyr. Häzirki wagtda bank kartlarynyň sany 4 million 288 müň 600-den geçdi, töleg terminallarynyň sany bolsa 37 müňe ýetdi. 2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygynda nagt däl tölegleriň kart töleg ulgamyndaky umumy mukdaryna gatnaşygy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 2,42 esse ýokarlandy.
Häzirki wagtda bank müşderileri şäher we öýjükli telefonlaryň, IP-teleýaýlymyň we internetiň hasaplaryny doldurmak, ipoteka we beýleki karzlar boýunça esasy karzy we göterimleri tölemek, bank karty boýunça göçürmäni almak üçin "Internet-bank" we "Mobil-bank" ulgamlarynyň hyzmatlaryndan giňden peýdalarlar. Şeýle hem müşderiler bank kartlary we ýörite programmalar arkaly demirýolda we şäherara awtobuslarda syýahat üçin petek satyn almak mümkinçiligine eýe.