Beýik Britaniýa Sanofi bilen GSK-den COVID-19-a garşy sanjymyň 60 million dozasyny satyn alar

Beýik Britaniýa Sanofi bilen GSK-den COVID-19-a garşy sanjymyň 60 million dozasyny satyn alar

Beýik Britaniýa Sanofi fransuz farmakologik korporasiýasynyň hem-de GSK (GlaxoSmithKline) britan kompaniýasynyň taýýarlanýan koronawirusa garşy sanjym bilen üpjün etmek barada şertnama baglanyşdy. Euronews agentliginiň habar bermegine görä, Beýik Britaniýanyň 60 million doza sanjym alar. Farmakologik kompaniýalaryň ikisi hem kliniki synaglara şu ýylyň sentýabrynda başlamagy we harydy satuwa 2021-nji ýylyň birinji ýarymýyllygynda çykarmagy meýilleşdirýär. Sanjym häzirki wagtda dümewe garşy sanjymy döretmekde ulanylýan DNK-ny rekombinirlemek tehnologiýasynda esaslandyryldy.

Beýik Britaniýada Sanofini dolandyryjy müdir Hýugo Fraý şeýle belleýär:

«Biz Sanofi hem-de GSK-nyň arasyndaky anyk hyzmatdaşlyk barada diňe beýleki sanjymlary döretmekde peýdalanylýan barlanan tehnologiýany ulanýandygymyzy aýdyp bilýäris. COVID-19-a garşy beýleki sanjymlaryň synag tapgyrynda biraz öňe gidendikleriniň zyýany ýok, biziň tehnologiýamyz barlanylan we biziň ol barada düşünjämiz bar. Biz ony ulanmak bilen önümçiligi ýokarlandyrjakdygymyzy bilýäris”.

Şol bir wagtda Ýewrokomissiýa Gilead Sciences biofarmaseptik kompaniýasy bilen awgust aýyndan Ýewropa Bileleşiginiň agza-ýurtlaryny “Remdesiwira” söwda belgisiniň “Wekluri” serişdesi bilen üpjün etmek barada şertnama gol çekdi. Dermanyň birinji tapgyry, takmynan, agyr alamatly 30 müň syrkawyň bejerilmegini üpjün eder we bu Ýewropakomissiýa 63 million ýewro düşer.