СOVID-19-a garşy netijeli göreşmek üçin ylalaşykly tagallalary taýýarlamak zerur — Türkmenistanyň Prezidenti

СOVID-19-a garşy netijeli göreşmek üçin ylalaşykly tagallalary taýýarlamak zerur — Türkmenistanyň Prezidenti

Düýn Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Döwlet Baştutanlary birek-biregi ýakynlaşyp gelýän Gurban baýramy bilen gutlap, türkmen we eýran halklaryna bagt we abadançylyk arzuw etdiler. Ählumumy gün tertibiniň möhüm meselesi bolan täze görnüşli koronawirus ýokanjy, onuň ýaýramagynyň halkara gatnaşyklarynyň ähli ugurlaryna edýän ýaramaz täsiri bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, biziň ýurdumyz ählumumy häsiýete eýe bolan СOVID-19 ýokanjyna garşy göreşde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny doly goldaýar we bu wehime garşy netijeli göreş alyp barmak üçin ylalaşykly tagallalaryň taýýarlanylmagyny zerur hasaplaýar. Hormatly Prezidentimiz ähli ýurtlaryň tagallalarynyň utgaşdyrylmagynyň oňyn netijelere getirjekdigini aýtdy.
Söhbetdeşligiň ahyrynda Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Hasan Ruhani birek-biregi mukaddes Gurban baýramy bilen ýene bir gezek gutlap, Türkmenistanyň we Eýranyň halklaryna parahatçylyk, bagt hem-de abadançylyk arzuw etdiler.