Türkiýede koronawirus sebäpli täze çäklendirmeleriň girizilmegi mümkin

Türkiýede koronawirus sebäpli täze çäklendirmeleriň girizilmegi mümkin

Türkiýäniň merkezi we gündogar etraplarynda koronawirus ýagdaýynyň güýçlenýändigi bilen baglylykda ýurtda täze çäklendiriji çäreleriň girizilmegi mümkin diýip, respublikanyň saglygy goraýyş ministrliginiň ýolbaşçysy Fahrettin Koja mälim edýär. Bu barada ria.ru habar berýär.

Kojanyň aýtmagyna görä, Türkiýede ýüze çykarylan koronawirus ýagdaýlarynyň sany bir gije-gündizde 963 san ýokarlandy, 15 syrkaw ýogaldy. Kesellänleriň umumy sany 228 müňe, ýogalanlaryň sany 5645-e ýetdi. Iýun aýynyň başyndan ýurtda pandemiýa sebäpli girizilen çäklendirmeleriň köpüsi aýryldy. 

“Stambulda we Izmirde pandemiýanyň ýokary çägi geçdi, ýöne tolkun heniz dowam edýär. Merkezi Türkiýede we gündogar welaýatlarda pandemiýa ýokary çägine heniz ýetenok, koronawirus ýagdaýlarynyň sany kem-kemden ýokarlanýar. Eger zerur bolsa, düýpli çäreleriň hem kabul edilmegi mümkin” – diýip, Koja žurnalistlere aýdýar.
Ol Türkiýede 31-nji iýuldan 3-nji awgust aralygynda belleniljek Gurban baýramy döwründe gün tertibinde täze çäklendirmeleriň ýokdugyny sözüniň üstüne goşdy. Ministr raýatlary hemme ýerde örtükleri ulanmaga we sosial aradaşlygy saklamaga çagyrdy.

BSGG-niň soňky maglumatlary boýunça, dünýäde 16,3 million kesel ýagdaýy ýüze çykaryldy, 650 müňden gowrak adam ýogaldy.