Ispaniýanyň hökümeti ýurduň syýahatçylar üçin doly derejede howpsuzdygyna ynandyrýar

Ispaniýanyň hökümeti ýurduň syýahatçylar üçin doly derejede howpsuzdygyna ynandyrýar

Ispaniýanyň hökümeti ýurtda koronawirusyň gözegçilik astyndadygyny we doly derejede çetleşdirilendigini mälim edýär. BBC agentliginiň habar bermegine görä, bu barada Madrid Beýik Britaniýanyň Ispaniýadan gelenleri karantine ibermek baradaky kararyndan soň aýtdy. Muny mos.news ýetirýär.

26-njy iýuldan 14 günlük karantini geçmek talaby güýje girdi, KHBS munuň duýdansyz girizilendigini, netijede syýahatçylaryň we gatnadyjylaryň köpüsini gaharlandyrandygyny belleýärler.
Şunuň bilen birlikde, Ispaniýanyň DIM-niň ýolbaşçysy ýurduň hem ispanlaryň özleri, hem syýahatçylar üçin howpsuzdygyna ynandyrýar.
COVID-19 bilen bagly çäklendirmeler aýrylandan soň, bu ýurtda keselleýänleriň sany artyp başlady. Käbir sebitlerde täze çäreler girizilýär, esasanam, örtük režimi hökmany edilýär. Keselleýän ýaş adamlaryň sanynyň artmagy aýratyn howsala döredýär diýip, BBC belleýär. Fransiýada, Germaniýada hem kesel sanynyň ösüşi hasaba alynýar.
Beýik Britaniýanyň özünde Ispaniýadan geleniňden soň karantini berjaý etmek talaby sebäpli bu ýurda gatnawlar hem ýatyrylýar. Ispaniýada häzirki günde 272 müň tassyklanylan kesel ýagdaýy bellige alyndy, wirusdan 28 400 töweregi adam ýogaldy.