Amerikan alymlary koronawirusy çalt ýüze çykarmaga ukyply enjamy döretdiler

Amerikan alymlary koronawirusy çalt ýüze çykarmaga ukyply enjamy döretdiler

Kolumbiýa okrugynda Jorj Waşington uniwersitetiniň barlagçylary näsaglarda COVID-19-y ýa-da antibedenjikleriň yzyny çalt anyklamaga ukyply bolan kiçiräk enjamy döretdiler — diýip, 9 Nowosti agentligi MedicalXpress portalyna salgylanmak bilen habar berýär.

Mona Zagloulyň ýolbaşçylygynda alymlar topary gazyň dürli görnüşini kesgitleýän öň döredilen gurluşy esas hökmünde aldylar. Ol inçejik geçirijilerden ybarat bolup, altyn gatlak bilen örtülen.
Uniwersitetiň işgärleri pandemiýanyň başlanmagy bilen hünärmenleriň bu oýlanyp tapylan zady başga bir tarapdan hem ulanyp boljakdygyna düşünendiklerini belleýärler. 50 müň dollar möçberinde pul kömegini alyp, olar gurluş adamda koronawirusyň bardygyna täsirlenip biler ýaly, ony üýtgedip başladylar. 

Tejribede bu gurluş şeýle usulda işleýär. Enjamyň üstüne ýokanja duýgur bolan reagenti çalýarlar. Wirusy tanamak bilen ol indikatoryň reňkini üýtgedýär, ony telefonuň kamerasynyň kömegi bilen bilmek bolýar. Barlagçylar geljekde olaryň oýlap tapan zadynyň COVID-19 bilen kesellileriň giňişleýin maglumatlar bazasyny döretmäge mümkinçilik berjekdigine ynanýarlar, hünärmenler “bulut saklaýjylary” arkaly bu bazanyň üstüni ýetirip bilýärler.