BMG-niň Baş Sekretary: dünýäniň baýlygynyň ýarysyny 26 adam özara paýlaşdylar

BMG-niň Baş Sekretary: dünýäniň baýlygynyň ýarysyny 26 adam özara paýlaşdylar

Dünýäniň ähli baýlygynyň ýarysyny 26 adam eýeledi diýip, BMG-niň Baş Sekretary Antoniu Guterreş habar berdi. Muny regnum.ru ýetirýär. Deňsizligi biziň döwrümiziň alamaty diýip atlandyrmak bilen, halkara guramanyň ýolbaşçysy planetanyň ilatynyň diňe ykdysady tarapy alanyňda 70%-den gowragynyň barha artýan deňsizlik şertlerinde ýaşaýandygyny aýtdy.
“Dünýäde 26 sany iň baý adama planetanyň ilatynyň ýarysyna näçe maddy nygmat degişli bolsa, şonçasy degişli”.

Ýöne deňsizlik diňe bir girdeji bilen ölçenilmeýär, mundan başga-da deňsizlik bar diýip, BMG-niň Baş Sekretary belleýär, ýagny durmuşda nämedir bir zada ýetmekde mümkinçilikleriň deň hukuksyzlygy. Käbirlerinde şeýle mümkinçilik köp, beýlekilerde ýok diýen ýaly. Bu ýagdaý topara, jynsa, millete, saglyk ýagdaýyna we beýleki birnäçe şertlere bagly bolýar.
Guterreşiň aýtmagyna görä, pandemiýadan soň ösüp barýan ýurtlar öňkä garanda has gowşak ykdysady ýagdaýa düşdüler. Onuň pikiriçe, mikroskopik wirus ähli dünýäni “dyza çökerdi”. BMG-niň çaklamasy boýunça, 100 mln adam garyplyga düşüp biler. “Ösen ýurtlar häzirki günde jogap çärelerine we ykdysadyýeti goldamaga trillionlary sarp edýärler. Afrika hem şulary eder ýaly mümkinçilige eýe bolmaly” – diýip, Guterreş belleýär.
Şunuň bilen baglylykda, BMG-niň baş kätibi garyp ýurtlara, esasanam, Afrika kömek etmäge çagyrdy: “Oňa JIÖ-iň, takmynan, on göterimi möçberinde göni goldaw gerek, $200 mlrd töweregi serişde gerek”.