UFC Getjä Habibden başga garşydaş tapdy

UFC Getjä Habibden başga garşydaş tapdy

“Absolute Fighting Championship”-iň (UFC) ýolbaşçysy Deýna Uaýt amerikaly Jastin Getji bilen söweşmekden ýüz öwürse, Habib Nurmagomedowa derek söweşiji tapandygyny mälim etdi. Bu barada onuň sözlerini getirýän "BetOn"-a salgylanyp, lenta.ru habar berýär.

“Habib-Getji söweşiniň geçmegini üpjün etmek üçin Dastin Porýeni ätiýaç hökmünde göz öňünde tutýarys. Porýe ýaňy-ýakynda Dan Hukeriň garşysyna ajaýyp söweşipdi. Ol henizem gowy ýagdaýda we söweşden bir aý öň çykyp biler diýip pikir edýärin" diýip, Deýna Uaýt belledi.
Şeýle hem ol Getjiniň Porýe bilen täzeden tutluşmak isleýändigini, şonuň üçin hem olaryň duşuşygynyň “hakyky feýerwerk” bolup biljekdigini aýtdy. Düýn Uaýt Getji bilen boljak söweş dogrusynda Nurmagomedow bilen habarlaşmandygyny, sebäbi oňa kakasy Abdulmanap Nurmagomedowyň ölüminden soň özüni ele almaga wagt berendigini aýtdy. Şeýle hem ol tutluşygyň ýatyrylmaly däldigini belledi.
Nurmagomedow Getji bilen 2020-nji ýylyň güýzünde duşuşmaly. Amerikaly söweşiji ozal Toni Fergýuson bilen bolan söweşde rus pälwanynyň ornuny tutup, ony ýeňdi we ýeňil agramda UFC-niň wagtlaýyn çempiony diýen ada eýe boldy.