Kazyýet Ýewrokomissiýanyň Apple-den 13 mlrd ýewro almak baradaky kararyny ýatyrdy

Kazyýet Ýewrokomissiýanyň Apple-den 13 mlrd ýewro almak baradaky kararyny ýatyrdy

Ýewropa kazyýeti (Ýewropa Bileleşiginiň Kazyýetiniň kararyna şikaýat edip bolmaýan ýokary instansiýasy) Irlandiýanyň hökümetini Apple kompaniýasyndan 13 mlrd ýewro almaga borçly eden Ýewrokomissiýanyň kararyny ýatyrdy. Bu barada rbc.ru habar berýär.
2016-njy ýylda Ýewrokomissiýa Irlandiýanyň hökümetiniň kompaniýanyň iki sany Apple Sales International (ASI) we Apple Operations Europe (AOE) kärhanasyna kanuny däl salgyt ýeňilliklerini berendigini, munuň bolsa olara girdejä salgyt boýunça tölegleri birden azaltmaga we 13 mlrd ýewrony tygşytlamaga mümkinçilik berendigini tassyklady. Netijede Apple, Ýewrokomissiýanyň pikiriçe, beýleki kompaniýalardan artykmaçlyga eýe boldy. Ýewropa Bileleşiginiň agzalarynyň aýratyn kompaniýalara, eger-de olar beýlekilere elýeterli bolmasa, salgyt ýeňilliklerini bermäge hukugy ýok diýip, 2016-njy ýylda bäsdeşlik boýunça ýewrokomissar Margret Westager belledi. Netijede ÝB-niň hökümeti kompaniýa tölenilmedik salgytlaryň öwezini dolmaga borçly diýen karara geldi. Ýewropa kazyýeti Ýewrokomissiýanyň netijeleri bilen ylalaşmady we onuň kararyny ýatyrdy.
“Ýewrokomissiýa hukuk ölçegleri bilen baglylykda artykmaçlygyň bardygyny subut etmek başartmady. Kazyýetiň kararyna laýyklykda, Komissiýa ASI we AOE kompaniýalarynyň aýratyn ykdysady artykmaçlyga we şonuň bilen, döwlet tarapyndan goldawa eýe bolandyklary babatda nädogry netijä geldi” – diýlip, Ýewropa kazyýetiniň press-gullugynyň habarnamasynda aýdylýar.
Apple-den başga-da, ýewrokomissiýanyň kararyna kazyýetde Irlandiýanyň hökümeti hem 2020-nji ýylda Apple kompaniýasyndan göterimi hasaba almak bilen tas 14 mlrd ýewro almalydygyna garamazdan, garşy çykdy. Dublin kazyýetde köpmilletli korporasiýalaryň ünsüni çekmek üçin ýeňillikli salgyt şertlerini döretmek bilen bagly hukugyny goraýar, ýagny şeýle ýagdaýda korporasiýalar ABŞ-dan başlap, beýleki döwletlerde ýokary salgyt töleginden giderler. Şeýle ýagdaýy saklamak Irlandiýa üçin Apple kompaniýasyndan 14 mlrd ýewro almakdan hem has möhüm.