BSGG Türkmenistandaky missiýasyny tamamlady

BSGG Türkmenistandaky missiýasyny tamamlady

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebit edarasynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ýokary derejeli hünärmeni, wekiliýetiň başlygy doktor Ketrin Smolwud düýn geçirilen brifingde Türkmenistanyň hökümetiniň wekiliýet üçin ýörite uçuş gurnajakdygyny aýtdy.
Saparynyň çäginde 6-njy iýuldan başlap, BSGG-nyň wekilleri dürli ambulatoriýa we hassahana lukmançylyk edaralaryna, Lebap we Balkan welaýatlaryndaky, Aşgabat şäherindäki barlaghanalara, döwlet serhedindäki geçelgelere, hususan-da Özbegistan we Owganystan, şeýle hem Türkmenistana deňiz derwezesi bolan Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portuna baryp gördüler. Hünärmenler epidemiologiki gözegçilik, laboratoriýa diagnostikasy, näsaglary kliniki dolandyrmak, öňüni alyş çäreleri we ýokançlyklara gözegçilik pudagynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdylar.
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň wekilleri biziň ýurdumyzda 10 günlük saparynyň netijelerine esaslanyp, milli saglyk ulgamyny we beýleki döwlet edaralaryny mundan beýläk-de ösdürmek işinde türkmenler tarapyndan göz öňünde tutuljak maslahatlary we teklipler toplumyny taýýarladylar.
Dünýäniň hiç bir ýurdunda bu pandemiýa hakynda doly maglumat ýok. Şu güne çenli Türkmenistanda koronawirus ýokuşmasy bilen baglanyşykly hiç hili tassyklanan maglumat ýok we beýle maglumat BSGG tarapyndan hem hasaba alynmady. Missiýanyň ýolbaşçysynyň belleýşi ýaly, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy milli häkimiýetler bilen işini dowam etdirer.