Apple iPhone-yň gowşak işleýändigi üçin 500 million dollar tölär

Apple iPhone-yň gowşak işleýändigi üçin 500 million dollar tölär

Smartfonlaryň we beýleki gajetleriň önümçiligi boýunça Apple kompaniýasy iPhone-yň kemçilikli modellerini satyn alan her bir adama 25 dollardan tölemäge taýýar. Apple-iň käbir modelleriniň aşa haýal işlemegi zerarly, müşderiler köp arz edip başladylar. Haýallamanyň sebäbi prosessorlaryň haýal işlemeginden eken. Bu barada live24.ru habar berýär.

Zyýan çekenler töleg almak üçin kompaniýa toparlaýyn arza berdiler. Munuň üçin ulanyjylar ýörite taýýarlanylan saýta girip, ol ýerde modeli hem-de onuň gabat gelmeýän häsiýetlerini görkezip, özleriniň arzasyny galdyrmalydy. Tölegi iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus we iOS 10.2.1 operasion sistemaly iPhone SE modelleriň, şeýle-de iPhone 7 ýa-da iOS 11.2 operasion sistemaly iPhone 7 Plus modelleriň eýesi alar. Netijede, Apple umumy alanyňda 500 million dollar tölemeli bolýar. Bu pul her bir zyýan çekene berler, bu bolsa adam başyna 25 dollardan düşýär. Tölegiň diňe ABŞ-nyň ýaşaýjylaryna niýetlenilendigini belläp geçmeli.
Ýöne bu örän takmyn hasap. Iş ýüzünde iPhone-yň bir ulanyjysyna düşýän pul az hem bolup biler. 2020-nji ýylyň dekabrynda bu işe degişli jemleýji mejlis geçiriler. Eger-de kazyýet alyjylary makullasa, töleg tiz ýagdaýda töleniler. Hünärmenler şeýle bolar diýip çaklaýarlar, sebäbi kompaniýanyň alyjylar has gymmat we täze modelleri satyn alar ýaly köne gurluşlaryň prosessorlarynyň işini ýörite haýalladandygy anyklanyldy.