Türkmenistan we ÝHHG dünýädäki pandemiki ýagdaý sebäpli özara gatnaşyklary maslahatlaşdy

Türkmenistan we ÝHHG dünýädäki pandemiki ýagdaý sebäpli özara gatnaşyklary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň ÝHHG-niň Milli azlyklar boýunça Ýokary Komissarynyň edarasynyň ýolbaşçysy Lamberto Zanýeri bilen geçiren duşuşygynda taraplar şeýle hem dünýädäki pandemiki ýagdaý sebäpli özara gatnaşyklar meselesine garadylar.
Onlaýn duşuşygyna bilim ministri hem-de Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň ýolbaşçysy hem çagyryldy. Duşuşygyň çäklerinde abadançylygy we durnukly ösüşi üpjün etmek maksady bilen tagallalary birleşdirmäge gönükdirilen uzak möhletli hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada gürrüň edildi.
Köp ugurlar, şol sanda syýasy, ykdysady, ekologiýa we adam ölçegi ulgamlarynda hyzmatdaşlyk etmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar şol ugurlary ösdürmäge uly üns berýärler. Duşuşyga gatnaşyjylar Türkmenistan bilen ÝHHG-niň arasyndaky köpýyllyk hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetini belläp, milli hem-de halkara ähmiýetli täze bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge taýýardyklaryny tassykladylar.
ÝHHG-niň Ýokary Komissarynyň belleýşi ýaly, Ýewropada milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän daşary syýasy strategiýasy hem-de durmuş ugurly içeri syýasaty doly goldanylýar. Şol strategiýa bolsa sebitde parahatçylygyň we durnuklylygyň möhüm şerti bolup durýar.