Türkmenistanda sergi-ýygnaklary guramagy kämilleşdirmegiň bäş ýyllyk strategiýasy tassyklanyldy

Türkmenistanda sergi-ýygnaklary guramagy kämilleşdirmegiň bäş ýyllyk strategiýasy tassyklanyldy

Türkmenistanyň sergileri, ýygnaklary we maslahatlary guramak işini kämilleşdirmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin strategiýasy hem-de ony amala aşyrmak boýunça çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Kararda bellenilişi ýaly, bu resminama Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň innowasiýa ýoly bilen ösdürilip, ýokary tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy netijesinde, ýurduň eksport kuwwatynyň barha ýokarlanýan döwründe ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply harytlarymyzyň daşary ýurt bazarlarynda ýerlenilýän möçberlerini artdyrmaga ýardam bermek hem-de «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda», «Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda» göz öňünde tutulan wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen kabul edildi.