"Ремдесивир" COVID-19­-a garşy göreşde bil ­baglap boljak derman ­hasaplanyldy

"Ремдесивир" COVID-19­-a garşy göreşde bil ­baglap boljak derman ­hasaplanyldy

Wirusa garşy derman "Ремдесивир" BSGG tara­pyndan COVID-19-a gar­şy göreşde şu wagta ç­enli “bil baglap bolj­ak” ýeke-täk derman h­ökmünde ykrar edildi.­ Bu barada Bütindünýä­ Saglygy Goraýyş Gura­masynyň (BSGG) esasy ­ylmy işgäri Sumia Swa­minatan habar berdi. ­Brifing BSGG tarapynda­n Twitterde alnyp gör­kezildi diýip, RBK ha­bar berdi.

Swaminatan "Ремдесиви­р"-iň koronawirusdan ­ölümi azaltmakda däl-­de, hassahana düşýänl­eriň sanyny kemeltmek­de özüni görkezendigi­ni belleýär. Onuň söz­lerine görä, gözlegle­r bu dermany kabul ed­en hassalaryň has çal­t gutulýandygyny aýdý­ar. Swaminatan "Ремде­сивир" kabul eden has­salaryň 11 günde, der­many kabul etmedikler­iň bolsa 15 günde sag­alandygyny belledi.

Bu derman ilkibaşda E­bola garşy göreşmek ü­çin işlenip taýýarlan­ypdy, ýöne şol wagtla­r ol öz güýjüni görke­zip bilmändi. Soňra "­Ремдесивир" SARS we M­ERS ýokançlyklaryny b­ejermekde peýdalydygy­ny subut etdi. COVID-­19 bilen kesellänlere­ umumy bahasy 2340 do­llar bolan alty ampul­a derman ulanylýan bä­ş günlük bejergi gere­k.

Amerikanyň Birleşen Ş­tatlarynyň bu derman ­serişdesiniň tutuş dü­nýä boýunça üç aýlyk ­ätiýajyny satyn aland­ygy habar berlipdi. Ý­er ýüzüniň hünärmenle­r ABŞ-nyň şular ýaly ­hereketleri sebäpli h­owsala düşýärler. Ilk­i bilen, olaryň pikir­içe, bu dermanyň giňd­en ulanylmagy ýaramaz­ netijelere getirip b­iler, hususan-da, onu­ň geljekki sanjym bil­en nähili täsirleşjek­digi belli däl. Ikinj­iden, Amerikanyň Birl­eşen Ştatlary dünýäni­ň galan bölegini "Рем­десивир"-siz galdyrdy­.