Robotlar adamzada garşy çykyp bilerlermi?

Robotlar adamzada garşy çykyp bilerlermi?

Dürli döwürlerde toslaýjy-ýazyjylar adamlar bilen emeli intellektli robotlaryň arasyndaky uruş barada birnäçe zatlary döretdiler. Iş ýüzünde alymlar şeýle hadysanyň ýakyn geljekde bolup bilmek mümkinçiligini ýalana çykardylar. Urşuň mümkin bolmagy üçin robotlar aňyň ýokary görnüşine eýe bolmaly. Ýöne ylymda şeýle emeli intellekti döretmäge girişmek barada hatda pikir hem ýok. Häzirki wagtda emeli intellekt düşünjesi diňe marketingde peýdalanylýar diýip, Planet Today neşiri ýazýar. Muny newinform.com habar berýär.
“Eger-de siz emeli intellekt boýunça hünärmenden hakyky emeli intellekti döretmek boýunça işleriň nähili alnyp barylýandygy barada sorasaňyz, ol size “hiç hili” diýip jogap berer. Sebäbi hünärmenler nämeden başlajakdyklaryny bilmeýärler. Biziň beýnimiziň göterýän aňy bedeniň ähli ulgamlary, sosial we medeni aýratynlyklary bilen şeýle bir bagly welin, ylymda heniz bularyň ählisini sanly görnüşe geçirip boljakdygy barada pikir ýok” – diýip, hünärmen Stýuart Rasell belleýär. Ýöne şunuň bilen birlikde barlagy alyp baryjylar adamyňkyny ýada salýan aňy hasaplamak bolýar diýip pikir edýärler. Olar aňyň döremegi üçin esas häzirki wagtda diňe janly jandarlara mahsus bolan maglumaty işlemegiň aýratyn usullary bolup durýar diýip çaklaýarlar.
Biziň beýnimiz hemişe hasap bilen meşgullanýar, daşyndan alynýan maglumatlary elektrik signallaryna we neýron baglanyşyklaryna öwürýär. Eger-de bu hasaplamalary “maşyn diline” koduň kömegi bilen geçirsek, onda robotlar adamlar ýaly hereket edip we pikirlenip başlarlar.
Ýöne, munuň ýönekeý görünýändigine garamazdan, alymlar aňly robotlary döretmekde uly meseläniň bardygyny boýun alýarlar.