Monaco Yacht Show 2020 sergisi koronawirus sebäpli ýatyryldy

Monaco Yacht Show 2020 sergisi koronawirus sebäpli ýatyryldy

Monaco Yacht Show 2020 sergisiniň guramaçylaryň koronawirus pandemiýasy bilen baglylykda çäräniň tomaşaçylaryny we oňa gatnaşyjylary howp astyna goýmazlyk babatda gelen netijeleri sebäpli geçirilmejekdigi belli boldy. Bu barada newinform.com habar berýär.
Bu sergi şu ýylyň 23-nji sentýabryndan 26-njy sentýabr aralygynda geçirilmelidi. Onuň guramaçysy bolan Informa Markets kompaniýasy soňky hepdeler kesel barada statistiki maglumatlary ýygnamak we seljermek, şeýle-de howpy peseltmegiň meýilnamasyny taýýarlamak boýunça iş alyp bardy. Netijede, guramaçylar ony ýatyrmak kararyna geldiler, sebäbi olar doly derejede howpsuzlygy üpjün edip bilmeýärler.
Kompaniýanyň wekili Çarli MakKerdiniň aýtmagyna görä, ýokary derejeli gämi türgenleriniň halkara bileleşigi hem pandemiýanyň gapdalyndan aýlanyp geçmedi, pandemiýa hem saglyga, hem adamlaryň we kärhanalaryň maliýe görkezijilerine zyýan ýetirdi. Bu sergi bir hepde işiniň içinde Monako knýazlygy, serginiň guramaçylary we gatnaşyjylary üçin 2 milliard dollar töweregi möçberde girdeji getirýär. Sergä goňşy ýurtlardan köp sanly ýewropalylar gelýär.
Häzirki günde Informa Markets özüniň ähli güýjüni ýylyň ikinji ýarymyna gönükdirýär. Ol oktýabrda Fort-Loderdeýlde gämileriň uly halkara sergisini geçirmekçi bolýar. Oňa 900-den gowrak gaýyk we 100 sany ýokary derejeli gämi gatnaşar.
Monako çäresi indi 2021-nji ýylda geçer we ol Monaco Yacht Show sergisiniň taryhynda şanly ýyl bolar, çünki oňa ilkinji geçirilen gününden bäri 30 ýyl dolýar.