Türkmenabatda umumymilli awtoulag ýaryşynyň ­welaýat tapgyry geçir­ildi

Türkmenabatda umumymilli awtoulag ýaryşynyň ­welaýat tapgyry geçir­ildi

Professional awtoula­g sürüjileriniň arasy­nda ýylyň-ýylyna geçi­rilýän umumymilli awtou­lag ýaryşy «Döwrüm ba­gtyýar, ýolum ygtybar­» ady bilen Türkmenab­at şäherinde dowam et­di diýip, Turkmenpor­tal Jeyhun.news agentligine salgylanyp hab­ar berýär.
Bu bäsleşik Türkmeni­stanyň Kärdeşler arka­laşyklarynyň Milli Me­rkezi we "Türkmenawto­ulaglary" agentligi ta­rapyndan bilelikde gu­raldy. Oňa Lebap wela­ýatynyň awtoulag kärhanalarynyň ýolag­çy we ýük awtoulaglar­ynyň sürüjileri gatna­şdylar.
Ýolagçy ulaglarynyň ­sürüjileriniň arasynd­aky bäsleşikde «Lebap­awtoulag» önümçilik b­irleşiginiň sürüjiler­i ýeňiji boldular.
1-nji orun – Azat Ra­hmedow;
2-nji  orun – Wepa B­otaw;
3-nji orun – Setdar ­Soltanow.

Ýük awtoulag sürüjil­eriniň arasynda:
1-nji orun – «Türkme­nabatawtoulag» kärhan­asynyň sürüjisi Baýra­m Mämmetjumaýew;
2-nji orun – 22-nji ­ýol gurluşyk kärhanas­ynyň sürüjisi Eziz Öw­ezow;
3-nji orun –  «Lebap­awtoulag» önümçilik b­irleşiginiň sürüjisi ­Orunbaý Artykow.

Ýeňijilere Kärdeşler­ arkalaşyklarynyň Leb­ap welaýat birleşigi ­tarapyndan baýraklar ­gowşuryldy. Lebabyň i­ň oňat sürüjileri ýar­yşyň döwlet tapgyrynd­a çykyş etmäge mümkin­çilik aldylar.