Hytaý amerikan KHBS-niň birnäçesiniň işine çäklendirme girizýär

Hytaý amerikan KHBS-niň birnäçesiniň işine çäklendirme girizýär

Pekin bilen Waşingtonyň arasynda maglumat urşy dowam edýär. 22-nji iýunda ABŞ-nyň döwlet sekretary Maýkl Pompeo Birleşen Ştatlaryň dört sany hytaý köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň derejesini “daşary ýurt wekilçiligi” hökmünde kesgitläp, olar üçin iş düzgünlerini güýçlendirýändigini aýtdy. Ýagny, gürrüň Hytaýyň Merkezi telewideniýesi, China News Service agentligi, “Ženmin žibao” we “Global Times” gazetleri barada gidýär. Amerikan kanunlaryna laýyklykda, bu KHBS-ler özüniň işgärleriniň sanawyny ABŞ tabşyrmaga, kadr üýtgetmeleri barada hasabat bermäge, şeýle-de daşary syýasat edarasynda olaryň eýeçilik edýän ýa-da kireýne alýan emlägini bellige aldyrmaga borçly edildi. Öň, daşary ýurt wekilçilikleri diýlip, CGTV telekanaly, “Sinhua” agentligi we Hytaýyň halkara radiosy kabul edilipdi.
Şundan soň Hytaý Waşingtonyň hereketine jogap hökmünde birnäçe amerikan köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işine çäk girizýär. Bu barada DIM-niň resmi wekili Çžao Liszýan brifingiň dowamynda aýtdy. Muny ТАSS habar berýär.
“Soňky wagtlar Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümeti olaryň territoriýasynda hereket edýän hytaý KHBS babatynda çäklendirme ulandy” – diýip, diplomat habar berýär. Çžao Liszýanyň aýtmagyna görä, jogap çäresi hökmünde hytaý tarapy hem birnäçe amerikan köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işiniň düzgünlerini güýçlendirmeli bolýar.
“Hytaý Associated Press, United Press International, CBS, National Public Radio informasion agentliklerinden şu günden başlap ýedi günüň içinde Hytaýa HHR-iň territoriýasynda işleýän ähli işgärleri, maliýa ýagdaýlary we özüniň beýleki işleri barada ýazmaça maglumat tabşyrmagy talap edýär” – diýip, Hytaýyň daşary syýasat edarasynyň wekili aýdýar.