Türkmenistanyň Prezidenti baýramçylyk mynasybetli guralan dabaralara gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti baýramçylyk mynasybetli guralan dabaralara gatnaşdy

18-nji maýda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ählihalk baýramy bolan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi giňden belläp geçdi. Şanly sene mynasybetli guralan dabara Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.
Gurbanguly Berdimuhamedow Konstitusiýa binasyna gül çemenini goýdy. Türkmen Lideriniň göreldesine eýerip, Hökümet agzalary, Mejlisiň deputatlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem ähli dabara gatnaşyjylar Konstitusiýa binasyna gül desselerini goýdular.
Şeýle hem bu gün Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Baş baýdagynyň ýerleşýän ýeri baýdak sütüniniň etegine dabaraly ýagdaýda gül çemenini goýdy.
Bu gün tutuş ýurdumyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli baýramçylyk çäreleri ýaýbaňlandyryldy. Ol halkymyzyň bozulmaz agzybirligini, bitewüligini, onuň şöhratly pederlerimiziň paýhasly wesýetlerine, bagtly häzirki we geljekki durmuşyň ýörelgelerine bolan ygrarlylygyny, Watanymyzyň saýlap alan döredijilikli ýoly bilen ösüşleriň we rowaçlygyň belentliklerine tarap bolan ynamly ädimini has aýdyňlygy bilen äşgär edýär.