Russiýa 27-nji martdan beýleki ýurtlar bilen awiagatnawlaryny bes eder

Russiýa 27-nji martdan beýleki ýurtlar bilen awiagatnawlaryny bes eder

27-nji martda anna güni ýarygijeden başlap, Russiýa Federasiýasynda awiakompaniýalar daşary ýurtlara amala aşyrýan yzygiderli we çarter uçuşlaryny bes eder, diýip Euronews agentligi habar berýär. Diňe daşary ýurtlardan RF-iň raýatlaryny getirmek bilen bagly uçuşlar, şeýle hem RF-iň Hökümetiniň aýratyn tabşyryklary boýunça uçuşlar kadadan çykma görnüşinde gatnawlary amala aşyrarlar. Bu çözgüt Russiýada täze koronawirus ýokanjynyň ýaýramagyna garşy göreş boýunça utgaşdyryjy geňeşiň mejlisiniň netijeleri boýunça kabul edildi. «Aeroflot» awiakompaniýasynda habar berlişi ýaly, häzirki wagta çenli kompaniýa 94 sany halkara ugurlarynyň 92-sini ýatyrdy.
Şol bir wagtda gelýän ýolagçylaryň ählisi ýokanç keseliň barlygyny anyklamak üçin başlangyç barlagy eýýäm aeroportda geçerler. Gelen ýolagçylaryň bedeniniň temperaturasy ölçener, analiz üçin material alnar. Şeýle hem olara öýde 14 günlük izolýasiýa hakynda Baş döwlet sanitar lukmanynyň görkezmesi gowşurylar.
Belläp geçsek, Türkmenistanyň hökümeti koronawirusyň ýurduň çägine aralaşmagynyň öňüni almak boýunça ýagdaýy dolulygyna gözegçilik astyna aldy. Netijede, Hytaýda koronawirusyň ýaýramagy bilen baglylykda, «Türkmenhowaýollary» ýolagçylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen halkara howa gatnawlaryny ýatyrdy.