Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-yrak toparyny döretmek barada pikir alşyldy

  • 11.06.2024 07:18
  • 2745
Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-yrak toparyny döretmek barada pikir alşyldy

7-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Yrak Respublikasynyň daşary işler ministriniň orunbasary Mohammet Bahr Al-Ulumyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugynyň habar bermegine görä, duşuşygyň dowamynda taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we ynsanperwer ugurlarda hyzmatdaşlygyň ösüşi barada pikir alyşdylar.
Şu nukdaýnazardan şertnama-hukuk binýadyny kämilleşdirmegiň, energetika we ulag pudaklarynda geljegi uly bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň, şeýle hem ylym-bilim çygrynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň zerurlygy bellenildi. Diplomatlar dürli ugurlardaky hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-yrak toparynyň döredilmegi barada pikir alyşdylar.
Duşuşygyň çäklerinde özara gyzyklanma döredýän ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň we halkara gün tertibiniň meseleleri boýunça pikir alyşmagyň mehanizmlerini döretmäge gönükdirilen, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Yrak Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda syýasy geňeşmeler barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekişmek dabarasy geçirildi.


şu gün 14:12
3981

RF-niň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary D.Gulmanowa we R.Meredow bilen duşuşdy

13-nji iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa bilen ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Konstantin Kosaçýewiň...

şu gün 10:37
2917

Türkmen ilçisi Şweýsariýanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

Türkmenistanyň Şweýsariýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Wepa Hajiýew Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Prezidenti Wiola Amherda ynanç hatyny gowşurdy. Dabara Bern şäherinde Şweýsariýa Konfederasiýasynyň...

şu gün 10:33
1475

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Pakistanyň ilçisi bilen duşuşdy

12-nji iýunda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ahsan Wagan bilen duşuşdy. Türkmenistanyň Mejlisinde habar bermeklerine...

şu gün 10:30
807

Raşid Meredow ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky täze wekili bilen duşuşdy

12-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň täze bellenilen ýolbaşçysy Jalpa Ratna bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň...