Köne äheňli täze Toyota Corolla bezegi peýda boldy

  • 09.06.2024 15:18
  • 27922
Köne äheňli täze Toyota Corolla bezegi peýda boldy

ABŞ-da meşhur sedana sport äheňi berlip döredilen täze Toyota Corolla FX bezegi çykar. Şeýle-de bolsa, üýtgeşmeler diňe daşky görnüşi we salonyň bezegi bilen çäklenýär. Awtoulagyň daşky bezegi 1987-nji ýylyň Corolla FX16 hetçbegine salgylanýar diýip, auto.ru ýazýar.

 

Täze önüm kümüşsöw öwüşginli 18 dýuýmlyk gara tekerleri, aýnalary gara  korpusy we ýükdanynyň gapagy spoýleri aldy. Içi mämişi tikinli açyk Moonstone matasy bilen bezelen. 10,5 dýuýmlyk ekranly multimediýa ulgamy hem täze, ýöne 2025-nji model ýylynyň Corolla-synyň beýleki bezeg derejelerinde hem peýda bolar.
Kapotyň aşagynda hiç hili üýtgeşiklik ýok: kuwwaty 169 at güýjüne deň bolan, CVT bilen jübütlenen şol bir 2,0 litrlik atmosfera hereketlendirijisi. Sagatda 97 km tizlige çykmak üçin 8 sekunt gerek. Kuzowyň reňk dürlüligi üç görnüş bilen çäklenýär, şol bir wagtda hemmesiniň üçegi gara bolar.

 

Daşky görnüşi sport äheňlidgine garamazdan, Corolla FX adaty maşgala sedany bolmagynda galýar. Toyota 2025-nji ýylyň ýanwar aýynda Tokioda geçiriljek sergide täzeden janlandyrylan Celica-nyň prototipini hödürlemekçi, myş-myşlara görä, sport kupesi 400 at güýçli iki litrlik hereketlendirijini we ähli tigirleri hereketli ulgamy alar.


11.06.2024 23:23
10254

Toyota täze Crown Signia 2024 wnedorožnigini hödürledi

Täze premium-klasly gibrid Toyota Crown Signia 2024 wnedorožnigi tanyşdyryldy. Awtoulag 243 at güýjüni öndürýän 2,5 litrlik dört silindrli gibrid hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyrdiýip, Motor1 ýazýar.  ...

11.06.2024 15:12
7242

Porsche Tesla-dan Taycan awtoulagyna geçenlere 4500 dollar berýär

Porsche kompaniýasy "Welcome To Porsche Conquest" programmasyny işe girizdi  we islendik Porsche kysymly bolmadyk ulagdan täze Taycan-a geçýän müşderilerine 4500 dollar hödürleýär. Ilki bilen bu maksatnama Tesla...

11.06.2024 15:07
5862

Kia oturgyçlarda ýangyn döremek töwekgelçiliginiň bardygy sebäpli 463 müň töweregi Telluride-ni yzyna çagyrýar

Kia kompaniýasy 2020-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda ABŞ-da öndürilen 462 869 sany Telluride krossoweriniň yzyna çagyrylandygyny habar berdi. Yza çagyrylmagynyň sebäbi elektrik sazlaýjyly öňdäki oturgyçlarda...

09.06.2024 07:20
19631

Toyota Camry ahyrsoňy güýçli hereketlendiriji aldy: kuwwaty 230 at güýji, ýangyç sarp edişi - 4,55 l/100 km

Hytaý bazarynda dokuzynjy nesil iň kuwwatly Toyota Camry hödürlendi. Sedan 2,5 litrlik hereketlendirijiniň esasynda 3,5 litrlik hereketlendirijiniň  ornuny tutjak gibrid güýç gurluşyny aldy diýip, Autohome ýazýar...