Peterburg halkara ykdysady forumynda Türkmenistana ykdysadyýet ministri wekilçilik edýär

  • 06.06.2024 01:15
  • 10405
Peterburg halkara ykdysady forumynda Türkmenistana ykdysadyýet ministri wekilçilik edýär

5-8-nji iýunda maliýe we ykdysadyýet ministri Serdar Joraýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti rus tarapynyň çakylygy boýunça Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde iş saparynda bolup, XXVII Peterburg halkara ykdysady forumyna gatnaşýar.

Türkmen wekiliýeti forumyň çäklerinde birnäçe ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirer, şeýle hem forumyň köpugurly çärelerine gatnaşar.
Sankt-Peterburg şäherinde 1997-nji ýyldan bäri geçirilýän, bu forum 27-nji gezek geçiriler. Şu ýylky forumyň esasy temasy: "Köppolýarly dünýäniň binýady -  täze ösüş ugurlaryny kesgitlemek". 

120 töweregi ýurtdan 10 müňden gowrak wekili özünde jemleýän bu çäre şu ýyl hem dünýä ýurtlarynyň onlarçasynyň hökümet agzalaryny, hususy pudagyň wekillerini we öňdebaryjy telekeçileri bir ýere jemledi. Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy  forumyň mejlisinde çykyş edip, gyzyklanma bildirýän taraplar bilen uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmaga türkmen tarapynyň taýýardygyny tassyklady we hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny beýan etdi.


düýn 23:45
23

Mejlisiň deputatlygyna dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär

Türkmenistanda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara işjeň taýýarlyk...

düýn 15:59
7509

Türkmenistanda eýýäm 1 million tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryldy

Türkmen daýhanlary häzire çenli 1 million tonnadan gowrak ak bugdaýy Watan harmanyna tabşyrdylar. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň...

düýn 15:49
6237

Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumyna baryp gördi

24-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriň eteginde ýerleşýän “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň Ruhabat galla önümleri önümçilik...

düýn 15:24
1821

Serdar Berdimuhamedow Surinam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Surinam Respublikasynyň Prezidenti Çandrikapersad Santohä Türkmenistan bilen Surinam Respublikasynyň arasynda...