Türkmenistanda «Ýylyň talyby – 2024» Döwlet bilim bäsleşiginiň ýeňijisi yglan edildi

  • 31.05.2024 23:04
  • 11533
Türkmenistanda «Ýylyň talyby – 2024» Döwlet bilim bäsleşiginiň ýeňijisi yglan edildi

31-nji maýda Türkmenistanda «Ýylyň talyby» Döwlet bilim bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Bäsleşigiň jemleri boýunça Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Hoşgeldi Paýzyýew «Ýylyň talyby — 2024» Döwlet bilim bäsleşiginiň ýeňijisi diýlip yglan edildi. Baýrakly orunlara eýe bolanlara diplomlar we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Bu barada Magtymguly adyndaky TDU-da habar berdiler.

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde guramagynda geçirilen bilim bäsleşigine deslapky tapgyrlarda özüniň ýokary görkezijileri boýunça tapawutlanan talyplar gatnaşdylar.
Bäsleşige gatnyşyjylar ylmy-döredijilik we dersara bäsleşiklerinde, halkara ders olimpiadalarynda gazanan üstünlikleri, medeni-köpçülikleýin çärelere gatnaşygy, sport ýaryşlaryndaky ýeňişleri, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyşlary üçin kesgitlenen utuklar ulgamy bilen bahalandyrylyp, her ýokary okuw mekdebinden iň ýokary netije gazanan talyp jemleýji tapgyra gatnaşmaga hukuk gazanýar.
Jemleýji tapgyrda ýokary okuw mekdeplerine wekilçilik edýän talyplar Türkmenistanyň jemgyýetçilik durmuşyny öwreniş, türkmen we iňlis dili dersleri, kompýuter sowatlylygy boýunça taýýarlanan test sowallaryna jogap berdiler. Şeýle hem talyplar saýlap alan ugurlary esasynda gysga sahna, çeper okaýyş, aýdym-sazly erkin çykyşlar boýunça özara bäsleşdiler.
Magtymguly adyndaky TDU-da habar bermeklerine görä, 2024-nji ýylda “Ýylyň talyby” bolan Hoşgeldi Paýzyýew Türkmenistanda we daşary ýurtlarda geçirilýän ençeme ders, taslama-döredijilik bäsleşiklerinde, halkara olimpiadalarda ýeňiji bolmagy başardy.


11.06.2024 12:10
7395

ÝHHG talyp hakly magistr maksatnamasyna ýazylyşygy yglan etdi

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy gaýtadan dikeldilýän energetika boýunça talyp hakly magistr maksatnamasyna ikinji ýazylyşygy yglan etdi. Maksatnama Merkezi Aziýadan, Owganystandan we Mongoliýadan...

07.06.2024 22:55
11869

Hytaýda we Rumyniýada okamak isleýänleriň resminamalaryny kabul etmegiň möhleti uzaldyldy

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr we magistr) maksatnamalary boýunça we Hytaý Halk Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine...

05.06.2024 19:30
16265

Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerine girmek üçin resminalary kabul etmek dowam edýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Hytaý Halk Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr) maksatnamalary boýunça seçip alyş işini dowam edýär. Hytaý Halk Respublikasynyň...

05.06.2024 19:23
10313

Rumyniýada okamaga isleg bildirýänleriň resminalaryny kabul etmek dowam edýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine hünär bilimi (bakalawr we magistr) maksatnamalary boýunça seçip alyş işini dowam edýär. Bu barada Magtymguly adyndaky...