ÄlemTV teleýaýlym operatory Tejende serwis merkezini açdy

  • 27.05.2024 16:46
  • 11496
ÄlemTV teleýaýlym operatory Tejende serwis merkezini açdy

ÄlemTV teleýaýlym operatory Türkmenistanyň çäginde hyzmat hem söwda nokatlaryny sanyny artdyrýar. Ýakynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň çäginde ÄlemTV-niň serwis merkezi işläp başlady.

Serwis merkezi Azatlyk köçesiniň ugrunda (demir ýol geçelgäniň ýanynda) ýerleşýär. Bu ýerde müşderiler şu hyzmatlary alyp bilerler:

  • ÄlemTV kartyny satyn almak we gurnamak;
  • ÄlemTV kartyna töleg etmek;
  • Antennalary täzeden gurnamak, sazlamak;
  • Edara-binalaryna, iş merkezlerine, ofislere teleýaýlymlar hyzmatyny gurnamak;
  • Hyzmaty gurnamak üçin gerek bolan enjamlar ýa-da harytlaryň ählisini alyp barmak;
  • Serwis merkezi ýerine ýetiren işiniň hiline kepil geçýär.

Mundan başga-da täze ulanyjylar ÄlemTV teleýaýlym operatorynyň hyzmatlaryny gurnamak bilen bagly islendik soraglary bilen bu serwis merkezine ýüz tutup biler.
Iş wagty: 09:00-dan 21:00-a çenli. 
Salgysy: Ahal welaýaty, Tejen şäheri, Azatlyk köçesi (Gazak oba, demir ýol geçelge).
Habarlaşmak üçin:
+99363 09-02-35
«ALEMTV» teleýaýlymlaryň kepillikli hyzmaty!


şu gün 19:03
19

+43 gradusa çenli yssy: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda yssy we käbir welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagyş ýagmagyna garaşylýar. Dynç günlerine ýakyn termometriň simap sütünleri + 43... gradusa çenli ýokarlanar. Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup...

21.06.2024 15:58
12019

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
31068

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
27188

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...